Εκλογή Μετ. Χερουβίμ

Το Σάββατο προ της εορτής των Αγίων Μυροφόρων συνήλθε η Ιερά Σύνοδος με σκοπό την εκλογή νέου Μητροπολίτη μετά την κοίμηση του Πατρός μας. Άγγελου Αυλώνα και οι πρόσφατοι θάνατοι του Απ. Πορφύριος, Βπ. Γαβριήλ και Bp. Avacum.

Στη συνοδική συνεδρίαση προήδρευσε ο Μετ. Σεραφείμ Μόσχας μετά από πρόσκληση των παρισταμένων επισκόπων. Στους επιζώντες Έλληνες επισκόπους προσχώρησε ο Bp. Ειρηναίος από τις Ηνωμένες Πολιτείες και Bp. Σεραφείμ από τη Γερμανία. Οι άλλοι επίσκοποι δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών για τον COVID, αλλά είχαν δώσει ο καθένας τους πληρεξούσιους του πριν από τη συνάντηση.

Μετά από προσευχή και συζήτηση η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε τον Πρ. Χερουβείμ Βιθυνίας στο προεδρείο της Ιεράς Συνόδου. Ανυψώθηκε σε Μητροπολίτη στη Θεία Λειτουργία για την Κυριακή των Αγίων Μυροφόρων. Επιπλέον, η Σύνοδος εξέλεξε τον Αρχιμανδρίτη Αγαθάγγελο ως Εφημέριο Ευχαΐτων. Την ίδια μέρα τελέστηκε ο αγιασμός στη λειτουργία.

ΕΟΡΤΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ. ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ

Ὑπό τήν κραταιάν σκέπην τῶν Ἀρχαγγελικῶν Πτερύγων, ἑωρτάσαμεν μετά πάσης λαμπρότητος, τό Πάσχα τοῦ Νοεμβρίου, τήν λαμπράν ἑορτήν τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων, ἐν ᾗ ἅγει τά σεπτά αὐτοῦ Ὀνομαστήρια, ὁ Σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, Μητροπολίτης Αὐλῶνος & Βοιωτίας κ.κ. Ἄγγελος.

Ὀλίγες ἡμέρες ἐνωρίτερον τῆς Ἑορτῆς, συνέδραμον ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς, ἐκ μέν τῆς Ἐώας ὁ Βοηθός Ἐπίσκοπος Μυρέων κ. Κλεόπας, ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ἐν ταῖς Φιλιππίναις Νήσοις, ἐκ δέ τῶν Δυσμῶν ὁ Ἐπαρχιακός Ἐπίσκοπος Ἐκουαδόρ & Λατινικῆς Ἀμερικῆς κ. Χρυσόστομος.

Λόγῳ δυσχερειῶν εἰς τήν ἔκδοσιν Βίζας, δέν μπόρεσε νά παραστῆ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Ραφαήλ. Ἐγκαρδιώτατον, ὡστόσον, ἦτο τό εὐχετήριον Πατριαρχικόν Γράμμα πού ἀπέστειλε καί ὡσαύτως ἐδημοσίευσεν εἰς τό Διαδίκτυον, ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης (βλ. σχετική φωτό).

Τό δέ Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον, πού ἔλαβεν χώραν τό ἑσπέρας τῆς 7ης/20ης Νοεμβρίου, ἦτο ἐκπάγλου λαμπρότητος καί μεγαλωσύνης (βλ. φωτό). Παρ᾽ ὅλην τήν δριμύαν βροχόπτωσιν καί τήν ἀδυναμίαν ἐπικοινωνίας, ἑκατοντάδες Πνευματικῶν Τέκνων τοῦ Μακαριωτάτου παρέστησαν, διά νά καθυποβάλουν νοερῶς, τά σέβη καί τάς προσευχάς των, ὑπέρ τοῦ Ἑορτάζοντος Πνευματικοῦ των Πατρός.

Τό Εὐχετήριον Πατριαρχικόν Γράμμα, τοῦ Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Ραφαήλ.
Поздравление Блаженнейщему г-ну г-ну АНГЕЛОСУ, Патриарха Московского г-на г-на Рафаила.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ.

ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΘΕΟΓΕΝΝΗΤΟΡΟΣ

Ἄς ἔχει δόξα ἡ Ὑπερευλογημένη Δέσποινα, Κυρία Θεοτόκος, διά τά μεγαλεῖα πού μᾶς ἐπεφύλαξεν ἐφέτος, ἀμοίβωντας τοιουτοτρόπως τούς ἀτρύτους μόχθους ὑπέρ τοῦ Μεγαλείου τῆς Πίστεώς μας πού ἐπί 35ετίαν ὅλην, καταβάλλει ὁ σοφώτατος εἰς τήν κρίσιν καί ἡσύχιος εἰς τόν τρόπον, Πατήρ & Γέρων & Ποιμενάρχης ἡμῶν, ὁ γεραρός Μητροπολίτης Αὐλῶνος & Βοιωτίας κ.κ. Ἄγγελος, εἰς ὅν δωρήσοιεν Κύριος ὁ Θεός, μακρότητα ἡμερῶν, ἀναφαίρετον ὑγείαν, ἀναστάσιμον χαράν καί ἀκύμαντον εἰρήνην, εἰς δόξαν τοῦ φοβεροῦ Ὀνόματός Του καί εἰς σωτηρίαν ἀθανάτων ψυχῶν, ΑΜΗΝ!

Пусть будет, хвалят и почитается Матери Божией за многочисленные чудеса, Она разработана, в качестве награды за нашего Митрополита Ангела болезненной духовной работы, которую Он делал в течение 35 лет, в мудрости и смирения. Пусть Бог наш Господь дарует ему многа лета, крепкого здоровья, бесконечной радости и нерушимый мир, за славу Его Всемогущего имя и спасения бессмертной души, аминь!

ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΘΕΟΓΕΝΝΗΤΟΡΟΣ

Μετά λαμπρότητος ἀπεριγράπτου, σεμνοπρεποῦς Μοναστικοῦ ἤθους ἀλλά καί Βυζαντινοῦ Ὀρθοδόξου Μεγαλείου, ἑορτάσαμεν κι ἐφέτος τήν Πανήγυριν τῆς Ἱερᾶς Συνοδικῆς Μονῆς τῆς Θεογεννήτορος.

Ἄψογη ὀργάνωσις, ὑποδειγματική τάξις, θερμή δοχή τῶν πολλῶν χιλιάδων προσκυνητῶν, οἵτινες προσῆλθον μέ κάθε δυνατόν μέσον καί τρόπον διά νά συμπανηγυρίσουν μεθ᾽ ἡμῶν, χαρακτήρισαν τήν ἐφετινή Πανήγυριν.


Δικαιώματα Ἀντιγράφου 2011-2021. Μέ τήν ἐπιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Copyright 2011-2021. All rights reserved.