Ἐκκλησιαστική Κοινωνία

Λίγα λόγια γιά τήν Ἐκκλησιαστική Κοινωνία


Ἡ Ἱερά Μητροπολιτική Σύνοδος Πατρώου Ἑορτολογίου, ἐν τῷ ὁράματι τῆς Ἑνότητος τῆς Πίστεως καί τῆς Κοινωνίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κοινωνεῖ Ἐκκλησιαστικῶς μέ κανονικῶς τήν Ἀποστολικήν Διαδοχήν ἐχούσας Γνησίους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας τοῦ Ἐξωτερικοῦ.

Ἐκ τῆς Ἰερᾶς Συνόδου


Δικαιώματα Ἀντιγράφου 2011-2021. Μέ τήν ἐπιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Copyright 2011-2021. All rights reserved.