Χρήσιμα

Σέ αὐτήν τήν ἑνότητα μπορεῖτε νά δῆτε ἤ νά ἀκούσετε, ὀπτικό καί ἠχητικό ὑλικό ἀπό τά Ἐκκλησιαστικά Γεγονότα τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου. Πατώντας τούς παρακάτω συνδέσμους (ἤ ἐπιλέγοντας τήν ἀντίστοιχη ὑποενότητα ἀπό τόν ἀνωτέρω κατάλογο «ΧΡΗΣΙΜΑ»), μπορεῖτε νά μεταβῆτε στό ὀπτικό ἤ ἠχητικό ὑλικό.

Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δικαιώματα Ἀντιγράφου 2011-2021. Μέ τήν ἐπιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Copyright 2011-2021. All rights reserved.